Company Information

Company Information

Company Name FELLOW KOGYO CO., LTD.
Headquarters 6-13-6, Nishinippori, Arakawa-ku, Tokyo, 116-0013, Japan
TEL: +81-3-3800-9777 FAX: +81-3-3800-9770
Tokyo Factory 6-13-9, Nishinippori, Arakawa-ku, Tokyo, 116-0013, Japan
TEL: +81-3-3800-9779
Saitama Factory 274, Makuri, Koshigaya-shi, Saitama, 343-0045, Japan
Founded March, 1969
C.E.O. Yoshikatsu Nakano
Page Top